ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване и пазаруване от online-магазин F-BG Shop

I. общи разпоредби

 1. Тези Общи условия определят реда за ползване и пазаруване от online-магазина F-BG Shop.
 2. F-BG Shop представлява електронна база данни с интерфейс за преглеждане, поръчване и доставка на стоки и услуги, предназначени само за пълнолетни и дееспособни потребители (18+).
 3. Преглеждането, поръчването и доставката на стоки и услуги от F-BG Shop представлява „услуга на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставя само при изрично желание от Ваша страна, изразено от Вас чрез действията Ви в потребителския интерфейс.
 4. Потребител на F-BG Shop е всяко лице, което достъпва базата данни на F-BG Shop и/ли извършва каквито и да било действия в интерфейса на F-BG Shop.
 5. Със зареждането на F-BG Shop, с извършването на регистрация и/ли с изпълнението на която и да било от функциите на F-BG Shop, Вие декларирате, че сте пълнолетно и дееспособно лице, запознали сте се с Общите условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
 6. Изключителен собственик на F-BG Shop е Еднолично дружество с ограничена отговорност „Анаваро“ ЕООД с ЕИК-204642577 и адрес в гр. София 1612, ул. Каварна №4, представлявано от управителя Станислав Атанасов, с когото можете да се свържете на електронен адрес s.atanasov@anavaro.com
 7. Собственикът на F-BG Shop си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в страницата на F-BG Shop. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на F-BG Shop.
 8. В случай, че законните Ви потребителски права бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.kzp.bg

II. защита на личните данни

 1. „Анаваро“ ЕООД действа като Администратор на лични данни. Личните данни, които предоставяте във F-BG Shop, се предоставят доброволно от Вас, защитени са със съвременни организационни и технически средства за обезпечаване на информационната сигурност, и се използват само за обработване и доставка на стоките и услугите, които поръчвате.
 2. По-специално във F-BG Shop се събират следните лични данни, предоставени от Вас:
  • за регистрация в системата (ако желаете да разгледате предлаганите стоки и услуги):
   • потребителско име,
   • e-mail адрес,
   • парола;
  • за поръчка (ако желаете да поръчате някои от предлаганите стоки и услуги):
   • име и фамилия (и наименование на юридическо лице) на поръчителя,
   • адрес на поръчителя,
   • телефон за контакт с поръчителя;
  • за доставка (ако получателят е различен от поръчителя – например когато желаете да направите подарък и поръчате същият да бъде доставен от нас):
   • име и фамилия (и наименование на юридическо лице) на получателя,
   • адрес за получаване,
   • телефон за контакт с получателя.
 3. F-BG Shop предоставя Ваши лични данни до трети страни само с Вашето изрично съгласие или в изрично предвидените от закона случаи:
  • данните на поръчителя по т. 10.2 се използват за осчетоводяване на поръчките и се съхраняват и обработват съгласно Закона за счетоводството (ЗСчет.);
  • данните на получателя по т. 10.3 се използват за доставяне на поръчките с куриер и се съхраняват до изтриването им от потребителя или до служебното им изтриване от F-BG Shop.

С предоставянето на данни за получател Вие се съгласявате тези данни да бъдат предоставени на лицензиран куриер за доставяне на поръчаната стока или услуга.

 1. F-BG Shop Ви дава възможност да преглеждате своите данни, да нанасяте корекции в тях и да ги изтриете, или да изискате това да бъде направено служебно от нас.
 2. В случай, че правата Ви за защита на Вашите лични данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес https://www.cpdp.bg/

III. поръчка на стоки или услуги

 1. Всяко действие във F-BG Shop представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което Вие можете да бъде обвързани в предвидените от закона случаи.
 2. Стоките и услугите, предлагани от F-BG Shop, са представени с кратко описание, спецификация, единична цена в лева (BGN) или в евро (EUR) и снимки, като последните (при стоки и услуги, които се изготвят след тяхната поръчка) могат да бъдат примерни и доставените стоки или услуги е възможно да се отличават несъществено от показаните.
 3. Стоките и услугите могат да са в наличност във F-BG Shop или да се заявява тяхното изработване и доставяне от наши подбрани майстори, след постъпване на Вашата поръчка за тях. Наличните стоки и услуги се изпращат, а изработваните по поръчка се заявяват за започване на изработката до 3 работни дни от постъпване на Вашата поръчка.
 4. Ако желаете определена поръчка да се изпълни конфиденциално (нашите подбрани майстори или трети страни, от които снабдяваме желаните от Вас стоки или услуги да не могат да узнаят кой е крайният поръчител / получател), можете да отбележите това и ние ще направим поръчката от свое име; след като я получим, ще я препратим към Вас или ще Ви поканим да дойдете и да я получите лично (съобразно Вашите предпочитания).
 5. Към момента на доставката Вие (или заявеният от Вас получател) има(те) право да направи(те) оглед за съответствие на поръчаните стоки и услуги с доставените, преди да ги приеме(те). Приемането на доставката изразява съгласие, че доставените стоки и услуги съответстват на поръчаните и нямат явни недостатъци.

IV. отказване от поръчка

 1. F-BG Shop ви дава възможност да се откажете от поръчаните стоки или услуги, без да посочвате каквато и да било причина за това – до започване изпълнението на услугите или до 14 дни от доставяне на стоките – стига във Вашия случай да не е приложимо някое от следните условия (при всяко от които губите правото си на отказ):
  • когато сте поръчали осъществяването на услуга или изработването на стока индивидуално за Вас – със започване осъществяването на услугата (започване изработването на стоката);
  • когато сте пожелали поръчката да се изпълни конфиденциално – когато Вашето заявление за отказ достига до нас по-малко от 3 работни дни преди крайния срок, в който ние на свой ред можем да подадем заявление за отказ от поръчката;
  • когато сте поръчали и са Ви доставени запечатани стоки, чието разпечатване и пробване прави неуместно последващото им предоставяне на другиго поради хигиенни съображения и такива, свързани със защита на здравето – с момента на разпечатването им;
  • когато сте поръчали и Ви е доставено (или Ви е предоставен достъп до) текстово, звуково, визуално или мултимедийно съдържание и самото преглеждане (изпълнение) на това съдържание представлява потребяване на същото – със стартиране на преглеждането (изпълнението) на съдържанието.
 2. Доколкото това е приложимо, F-BG Shop и нашите подбрани майстори могат при поискване да Ви окажат съдействие и да Ви предоставят напътствия за правилно използване, поддържане и съхраняване на доставените стоки, а при съществено разминаване между заявеното в кратките описания, спецификации и снимки, и доставеното – да коригират разминаването за своя сметка или да Ви възстановят платената цена – след като заявите желанието си за това и върнете обратно доставените Ви стоки.

V. плащания във F-BG Shop

 1. Всички цени във F-BG Shop са за един брой с включен ДДС и всички други такси и разноски, които дължите – с изключение стойността на доставката, която за територията на България се изчислява съгласно заявения от Вас адрес на получаване и се прибавя към крайната цена.
 2. Приемаме плащания в брой и по банков път:
  • в брой – при доставяне на поръчката с наложен платеж за поръчки на стойност до 50 лв.;
  • по банков път – на сметка с IBAN-BG07TTBB94001527928546 на „Анаваро“ ЕООД.
 3. При плащане по банков път не забравяйте като „основание на плащане“ да посочите номера на Вашата поръчка – в противен случай е възможно да не успеем да идентифицираме плащането.
 4. При поръчка на услуги или стоки, които не са налични на склад, а се изработват индивидуално за Вас (и особено при по-сложни поръчки), е възможно да бъде изискано авансово плащане на част от цената преди започване на изпълнението, последвано от окончателно плащане на определен следващ етап, но не по-късно от доставката.
 5. Когато Вашата поръчка се изпълнява от нашите подбрани майстори, платените от Вас суми се задържат от нас (с изключение на определен аванс за присъщи неизбежни разходи), докато поръчката бъде изпълнена / доставена и се убедим, че Вие сте доволни от полученото.

VI. права и отговорности

 1. Цялото съдържание в базата данни на F-BG Shop, което не е публично достъпно, представлява търговска тайна на „Анаваро“ ЕООД и не може да бъде използвано или разгласявано по какъвто и да било начин без изрично предварително писмено разрешение от собственика.
 2. Всеки потребител, подбран майстор или администратор, който е оторизиран да достъпва F-BG Shop, се задължава да пази в тайна своята парола за достъп и носи отговорност за всички действия, извършени чрез неговата (нейната) парола. До доказване на противното по надлежния ред, се приема, че всички действия, извършени с конкретна парола, са извършени от собственика на паролата.
 3. Всеки потребител, подбран майстор или администратор, който е оторизиран да достъпва F-BG Shop, се задължава незабавно да уведоми управителя на „Анаваро“ ЕООД, ако паролата му (й) бъде разкрита от трети лица или ако чрез нея бъдат извършени действия, които той (тя) не е оторизирал(а).
 4. Предоставянето на услуги от F-BG Shop не включва осигуряването на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване и internet-свързаност между потребителите, подбраните майстори и администраторите на F-BG Shop. Всяка от страните поема цялата отговорност за своето техническо обезпечаване.
 5. F-BG Shop се задължава в случай на технически срив да положи всички разумни усилия за запазване данните на потребителите и подбраните майстори, като осигури възстановяване функционалността на системата във възможно най-кратки срокове.
 6. Екипът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на F-BG Shop, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на F-BG Shop с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
 7. Екипът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия във F-BG Shop и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за тяхното индивидуално или групово профилиране.
 8. Екипът си запазва правото да поставя рекламни материали във F-BG Shop, по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите са собственост на рекламодателите и не съставляват очевидно нарушение на закона.
 9. Потребителите и подбраните майстори носят отговорност в случай на използване по какъвто и да било начин на незаконно съдържание, в това число, но не само – програмни продукти, предназначени или от естеството да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да способстват за осъществяването на неоторизиран достъп до чужди данни във F-BG Shop или до софтуерното осигуряване на самата система.

VII. ограничаване на отговорността

 1. „Анаваро“ ЕООД предлага своите услуги „във вида, в който са“ и ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно съдържание за естеството на стоките и услугите, тяхната цена и условия за доставка на стоките и за изпълнение на услугите.
 2. Екипът не отговаря за промени в политиката на когото и да било от подбраните майстори – включително когато това води до невъзможност за изпълнението на определена поръчка.
 3. Екипът не носи отговорност за допуснати технически и печатни грешки при отразяване параметрите и условията по предлаганите във F-BG Shop стоки и услуги или за допуснати технически и печатни грешки, които са отразени в документацията на поръчката, били са представени на потребителя за одобрение и потребителят ги е одобрил чрез потвърждаване на поръчката.
 4. Потребителят избира свободно и доброволно да поръча стоки или услуги от определен подбран майстор и екипът на F-BG Shop не носи отговорност за качествата на подбраните майстори и изпълнените от тях услуги или изработени стоки – доколкото същите отговарят на заявеното в техните кратки описания, спецификации и снимки.
 5. Екипът не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на конфиденциална информация при ползване на F-BG Shop, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност на потребителя или от незаконните действия на трети страни.
 6. Екипът не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини или неизпълнена доставка или услуга поради обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайно събитие, проблем в глобалната internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на F-BG Shop и други.
 7. „Случайно събитие“ по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно или го затруднява необосновано.

VIII. допълнителни разпоредби

 1. Страните приемат да решават всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, с разумни преговори помежду си, а в случай на невъзможност да постигнат съгласие – приемат спорът да бъде решен от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната страница на F-BG Shop. Последна актуализация на Общите условия е направена на 22.12.2017 г.